Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Údaje o zhotoviteli:

Fotokalendáře s.r.o.
se sídlem Křižíkova 2697/70, Královo Pole, 612 00 Brno
IČ: 04546008, DIČ: CZ04546008
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90528
zastoupená Mgr. Veronikou Kabátovou, jednatelem
email: info@fotoknizky.cz
bankovní spojení: č. ú. 2300891211/2010 vedený u Fio banka a.s., IBAN: CZ1620100000002300891211

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní korporace Fotokalendáře s.r.o., se sídlem Křižíkova 2697/70, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 04546008 (dále jen „zhotovitel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi zhotovitelem a fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“) zhotovitele na internetové adrese www.fotoknizky.cz.
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky zhotovitele umístěné na adrese www.fotoknizky.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy zákazník jedná při uzavírání smlouvy o dílo v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Zhotovitel je oprávněn znění obchodních podmínek měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění zhotovitele je provedení díla specifikovaného ve smlouvě o dílo, které odpovídá nabídce foto produktů zhotovitele na webovém rozhraní zhotovitele (dále jen „dílo“ či „zakázka“), a poskytnutí služeb souvisejících s provedením díla.

III. Objednávka a uzavření smlouvy dílo

 1. Webové rozhraní zhotovitele obsahuje nabídku foto produktů zhotovitele, a to včetně uvedení cen. Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní. Webové rozhraní zhotovitele obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zakázky.
 2. Objednávka zákazníka provedená prostřednictvím webového rozhraní zhotovitele je návrhem smlouvy o dílo.
 3. Před zasláním objednávky zhotoviteli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje a data, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník zhotoviteli kliknutím na tlačítko „závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou zhotovitelem považovány za správné.
 4. Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Smlouva o dílo je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky zhotovitele zákazníkovi.
 5. Objednávka musí obsahovat nepoškozené soubory dat výlučně ve formátu JPEG.
 6. Po odeslání objednávky není zákazník oprávněn tuto objednávku jednostranně zrušit. Je-li objednávka odeslána a potvrzena zhotovitelem, je zákazník povinen uhradit zhotoviteli cenu zakázky a zakázku převzít.
 7. Zákazník bere na vědomí, že zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu o dílo, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči zhotoviteli.
 8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám.

IV. Cena zakázky

 1. Cenu zakázky může zákazník uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele č. ú. 2300891211/2010 vedený u Fio banka a.s.
  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány GO-PAY.
 2. Platba dobírkou při převzetí zásilky není možná.
 3. Společně s  cenou zakázky je zákazník povinen zaplatit zhotoviteli také náklady spojené s balením a dodáním zakázky ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se dále cenou zakázky i náklady spojené s dodáním zakázky.
 4. Dílo bude zákazníkovi dodáno vždy až po uhrazení příslušné ceny zakázky.
 5. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet zhotovitele je zákazník povinen uhrazovat cenu zakázky společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu zakázky splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
 6. Případné slevy z ceny foto produktů poskytnuté zhotovitelem zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 7. V případě nabídky zhotovitele na zhotovení díla zdarma hradí zákazník pouze náklady spojené s balením a dodáním zakázky ve smluvené výši. Nabídka na zhotovení díla zdarma platí vždy pouze na 1 foto produkt v rámci 1 objednávky.
 8. Zhotovitel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o dílo zákazníkovi daňový doklad - fakturu. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví zhotovitel zákazníkovi po uhrazení ceny zakázky a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

V. Informace o dopravě a dodání zakázky

 1. Zakázka bude zákazníkovi odeslána nejpozději do 7 pracovních dnů od uhrazení ceny zakázky jedním z následujících způsobů:
  • prostřednictvím České pošty jako doporučené psaní na adresu zvolenou zákazníkem
  • prostřednictvím Zásilkovny na vybrané výdejní místo sítě Zásilkovna
 2. O předání zakázky přepravci bude zákazník informován elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka.
 3. Náklady spojené s balením a dodáním zakázky činí
  • Česká pošta - 139,-Kč
  • Zásilkovna - 99 Kč
 4. Zhotovitel zasílá zakázky pouze na území České republiky.
 5. Osobní odběr není z provozních důvodů na straně zhotovitele možný.
 6. Zákazník je povinen převzít zakázku při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zakázku doručovat opakovaně, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zakázky.
 7. Při převzetí zakázky od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zakázky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že obal zásilky nebyl neporušen.
 8. Nebezpečí škody na zhotoveném díle a vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na zákazníka okamžikem předání zakázky přepravci.

VI. Práva z vadného plnění a reklamační řád

 1. Zhotovitel odpovídá zákazníkovi, že dílo při převzetí nemá vady. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat dílo v množství, kvalitě a lhůtě sjednané ve smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy. Projeví-li se vada díla v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že dílo mělo vady již při převzetí.
 2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, vzniklé v důsledku toho, že data poskytnutá zákazníkem při objednávce, byla poškozena, dodána v nesprávném formátu nebo v nízkém rozlišení.
 3. Práva zákazníka a povinnosti zhotovitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 - 1925, 2099 - 2117 a 2161 - 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 4. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u díla, v době do 24 měsíců od převzetí.
 5. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím díla věděl, že má vadu, anebo zákaznÍK vadu sám způsobil.  
 6. Práva zákazníka vyplývající z vadného plnění zhotovitele uplatňuje zákazník u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady elektronickou poštou na elektronickou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Zákazník je povinen při reklamaci uvést číslo objednávky, podrobný popis reklamované vady díla a fotografie, ze kterých je reklamovaná vada patrná. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od zákazníka reklamační email.
 7. Reklamační protokol a další informace o průběhu reklamace budou zákazníkovi zaslány elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení zákazníka od smlouvy do 14 dnů od převzetí zakázky v případě uzavření smlouvy prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (internet) není možné, a to z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která vylučuje takové odstoupení od smlouvy o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní.
 2. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků zhotovitele a který je v souladu s jeho určením.

IX. Autorské právo

 1. U zakázky se předpokládá, že má zákazník autorská práva k pořízeným fotografiím a případně souhlas fotografovaných osob či vlastníků fotografovaných objektů. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv a jiných práv u sjednané zakázky. Zákazník odpovídá i za případnou škodu, která by zhotoviteli vznikla v důsledku porušení autorských či jiných osobnostních práv třetích osob.
 2. Zhotovitel je oprávněn data a podklady poskytnuté zákazníkem při objednávce užít a modifikovat pouze v rámci zadané zakázky, k jejímu úspěšnému zhotovení.

X. Ochrana osobních údajů zákazníka

 1. Ochrana osobních údajů zákazníka, je upraven v samostatném dokumentu Podmínky zpracování osobních údajů v souladu s obecným nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (známé jako Nařízení GDPR).
 2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, IP adresa, v případě právnické osoby - IČ, DIČ (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zhotovitele na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zhotovitelem na elektronickou adresu zákazníka. K odběru obchodních sdělení se může zákazník ve svém uživatelském účtu kdykoliv přihlásit či odhlásit.
 2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Podmínky ukládání cookies jsou upraveny v samostatném dokumentu Zásady používání souborů cookie.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy zhotovitele se zákazníkem, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími.
 2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o dílo či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Zákazník odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí a od okamžiku uzavření smlouvy o dílo je těmito podmínkami vázán.

Obchodní podmínky jsou platné od 4.8.2020 (Odkaz na předchozí obchodní podmínky)